Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumentenvoorwaarden Travel Club Express
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop aan consumenten conform de richtlijnen vernieuwde consumentenwet 13 juni 2014

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp en zijn tevens te downloaden op de website www.travelclubexpress.com

Art 1 : Definities
Travel Club Express: uitgever van de Travel Club Express Starterskit
TravelClubExpress.com: de website waarop de acties gepubliceerd worden.
Travel Express Card: ledenpas van Travel Club Express. De ledenpas geeft toegang tot exclusieve voordelen voor de leden.
Partner: de onderneming die de diensten of producten levert of aanbiedt.
Lid: iedere natuurlijke persoon die in het bezit is van een ledenpas en klant is van Travel Club Express.
Product : de Travel Club Express Starterskit.
U: iedere natuurlijke persoon, die gebruik maakt of wil maken van de producten en/of diensten van Travel Club Express.
Consument: iedere natuurlijke persoon, die gebruik maakt of wil maken van de producten en/of diensten van Travel Club Express.


Art 2 : Identiteit ondernemer
Travel Club Express B.V.

Vestigingsadres Nederland:
Schiphol Boulevard 127
1118 BG Schiphol

Vestigingsadres Belgie:
Leonardo Da Vincilaan 9
1935, Zaventem

Telefoonnummer NL : +31(0) 20-2146404
Telefoonnummer BE : +32(0) 78-485000
Telefonisch bereikbaar van 10.00-16.00 uur.
Online bereikbaar : 7 dagen per week en 24 uur per dag

E-mail : support@travelclubexpress.com
KvK-nummer: 63775522
Btw-identificatienummer Nederland: NLB01 855396064B01


Art 3 : Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3a Deze algemene voorwaarden zijn verder van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen, activaties, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten via de websites van Travel Club Express BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63775522, hierna te noemen Uitgever. Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbod van hotels en alle overige voordelen. Evenmin wijst uitgever elke aansprakelijkheid af voor de actualiteit van het aangebodene op haar website. Het aanbod is afkomstig van de informatie die door Partner wordt verstrekt. Uitgever bemiddelt in de aangeboden diensten. Het aanbod kan wisselen waardoor uitgever niet altijd kan instaan voor de actualiteit.
3b Uitgever brengt onder private label via haar website : www.travelclubexpress.com een nieuw vakantieconcept op de markt waar reisaanbieders hun reizen, arrangementen, vliegtickets en hotelovernachtingen kunnen aanbieden. Uitgever is niet aansprakelijk of staat niet garant voor het actueel zijn, correctheid, volledigheid van de informatie die door Partner ter beschikking gesteld wordt.. Verder staat Uitgever niet garant voor verliezen, die het gebruik of de verspreiding van deze informatie veroorzaakt of in verband staat met de verdeling/het gebruik van deze informatie. Uitgever behoudt zich het recht voor, de informatie die ter beschikking gesteld wordt op ieder moment aan te vullen of te veranderen. Om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten via eerder vermelde website heeft de uitgever een Travel Club Express Starterskit ontwikkeld , hierna te noemen het Product.

Art 4 : Boekingen en reserveringen
4a. Boekingen van hotelovernachtingen of reizen worden door het Lid rechtstreeks bij de reisbureau/boekingsservice gedaan conform de richtlijnen op de website van TravelClubExpress.com. Uitgever verstrekt enkel de reserveringscodes waarmee Leden van Travel Club Express de diensten bij de desbetreffende Partner kunnen boeken. Om de dienst van de Partner of Partners af te nemen dienen de voorwaarden van de desbetreffende Partner te worden geaccepteerd. Uitgever draagt voor offertes van hotelkamers, reizen, boekingen en/of annuleringen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Bij annulering van de boeking dient het Lid zelf zorg te dragen voor tijdige annulering bij het hotel of reisbureau/boekingsservice conform de voorwaarden die bij de reservering ter hand zijn gesteld.
4b. Boekingen worden door het reisbureau/boekingsservice bevestigd indien en voor zover het hotel kamers beschikbaar heeft op basis van de speciale voorwaarden en eventuele optionele services die het hotel biedt.
4c. Bij aankomst in het hotel dient de bevestiging van de boeking samen met legitimatie van het Lid te worden overlegd.
4d. Boekingen komen pas tot stand nadat de reservering door het reisbureau/boekingsservice definitief is gemaakt en de boeking aan het Lid is bevestigd. Boekingen dienen door het Lid nagekomen te worden.
4e. Uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de bevestiging van de reservering en wijst hiervoor elke aansprakelijkheid af.
4f. Uitgever garandeert op basis van het product geen boekingen. Het aanbod is op basis van beschikbaarheid.

Art 5 : Aansprakelijkheid
5a. De aansprakelijkheid van Uitgever tegenover het Lid, de gebruiker van het Product, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de prijs van het Product, die daadwerkelijk is betaald, dan wel - indien Uitgever ter zake die eventuele aansprakelijkheid een verzekering heeft afgesloten - maximaal tot de hoogte van het verzekerde bedrag. Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor schade uit welke hoofden dan ook tegenover derden die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de hoteldatabase en/of het Product.
5b. Uitgever is niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.

Art 6 : Lidmaatschap Travel Club Express
De duur van een lidmaatschap heeft een looptijd van 1 jaar. Lidmaatschap stopt automatisch conform de expiratiedatum vermeld op de Travel Express Card. Het lidmaatschap wordt dus NIET automatisch verlengd.

Art 7 : ReisCheques
De Reischeque geeft recht op een reis naar keuze. Met de bijgeleverde unieke reserveringscode kunt u met gebruikmaking van een reserveringsformulier een reis boeken bij een van de Partners van Travel Club Express. Travel Club Express is de bemiddelaar tussen de Partner en de consument voor het realiseren van een boeking. Travel Club Express levert slechts de reserveringcodes en de ReisCheques. Travel Club Express is op geen enkele wijze verantwoordelijk om de op de ReisCheque van toepassing zijnde diensten te leveren. Mocht er sprake zijn van tekortkomingen bij de Partner bij het leveren van diensten of producten zal Travel Club Express haar uiterste best doen om een oplossing te vinden. De consument heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Originele ReisCheques zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van een ReisCheque is op geen enkele wijze geoorloofd. Travel Club Express behoudt zich het recht voor om de aangekochte ReisCheques van de mogelijk frauderende consument te annuleren. Travel Club Express heeft het recht om de gegevens van de consument aan de betreffende Partner(s) door te geven en juridische stappen te ondernemen indien er gegronde verdenking is van fraude.

Originele ReisCheques kunnen binnen 2 weken na aanschaf gratis omgeruild worden voor een ReisCheque die recht geeft op een andere reisbestemming. Hiervoor geldt een zogenaamde omruilgarantie. De reserveringscode is 2 jaar geldig.

Art 8 : De Prijs
Alle prijzen op de website van TravelClubExpress.com zijn in Euro en inclusief BTW. Gedurende de in het aanbod vermelde actieperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Art 9 : Het aanbod
Indien het aanbod een beperkte actieperiode heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Travel Club Express gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Art 10 : Ontbindingsrecht/bedenktermijn
De termijn waarbinnen u van een koop kunt afzien bedraagt standaard 14 kalenderdagen. Dit geldt voor een koop op afstand waarbij er geen persoonlijk contact is met de verkoper ( o.a internet of via de telefoon ). U mag het Product zonder opgave van reden terugsturen. Deze regels gelden voor zowel producten als diensten. De termijn gaat in op de dag van ontvangst. Het recht van retour van het Product vervalt indien er sprake is van ingebruikname van het Product. Op de website www.travelclubexpress.com/klantenservice/ deelvergoeding staat vermeld wat u terug krijgt bij het retour zenden van het Product. Bij een rechtsgeldige ontbinding zal Travel Club Express de koop annuleren en de codes blokkeren. De aankoopprijs zal uiterlijk binnen 30 dagen terug gestort worden op de rekening van de consument. Opzeggen kunt u schriftelijk, per e-mail of telefonisch doen. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Pas bij ontvangst van het Product binnen de bedenktermijn is de ontbinding rechtsgeldig. Let op dat u moet kunnen aantonen dat u het Product heeft teruggezonden. Zorg dus voor een bewijs van verzending. Op de website TravelClubExpress.com staat een formulier voor ontbinding van de aankoop en informatie, c.q. voorwaarden met betrekking tot het recht van retour. Kosten voor retourzendingen ( porto) zijn voor rekening van de consument.

Retouradres
Travel Club Express
Postbus 75740
1118 ZT Schiphol

Art 11 : Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn
Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking , inclusief het ontbindingsformulier aan ons geretourneerd worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals eerder vermeld. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Op de website TravelClubExpress.com vindt u informatie over waardevermindering en de bijbehorende deelvergoeding.

Art 12 : Levering en uitvoering
Travel Club Express zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van haar Producten. Als afleveradres geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Travel Club Express zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In dit geval zal Travel Club Express het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 7 terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Travel Club Express tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Travel Club Express bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art 13 : Betaling
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Travel Club Express is gewezen op de te late betaling en Travel Club Express de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De minimale incassokosten bedragen € 40,-

Art 14 : Klachtenregeling
Travel Club Express beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Travel Club Express, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Travel Club Express ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Travel Club Express binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Travel Club Express als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Een klacht schort de verplichtingen van Travel Club Express niet op, tenzij Travel Club Express schriftelijk anders aangeeft.

Art 15 : Geschillen
Op overeenkomsten tussen Travel Club Express en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Art 16 : Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende actievoorwaarden dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

Aangesloten hotels


Lid worden? Bekijk de vele voordelen!